Reserveringsvoorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

AppartementTenerifeHuren.be: bemiddelt bij de totstandkoming van de de overeenkomst tot huur tussen huurder en eigenaar.

Huurder: een natuurlijk of rechtspersoon die met de accommodatieverschaffer een overeenkomst sluit ten aanzien van het huren van een vakantieaccommodatie.
Medehuurder: Met de huurder meereizende persoon die gebruik maakt van de gehuurde accommodatie.
Eigenaar: De rechtmatige eigenaar/eigenaren (of diens vertegenwoordiger) van de te huren accommodatie.
Beheerder: Een door de eigenaar aangewezen contactpersoon die namens de eigenaar taken van beheer uitvoert.
Huursom: De huurprijs van de accomodatie.
Waarborg: De som die betaald dient te worden bij totstandkoming van de overeenkomst en die terugbetaald wordt binnen 10 dagen na het vertrek van de huurder, op voorwaarde dat er geen schade of diefstal werd aangetroffen in het appartement.
Totaalbedrag: De huursom vermeerderd met eventuele overige aan de eigenaar of aan AppartementTenerifeHuren.be verschuldigde bedragen.
Schriftelijke communicatie: Per e-mail verstuurde berichten.
Accommodatie: Een door AppartementTenerifeHuren.be namens de eigenaar ter verhuur aangeboden accommodatie bedoeld voor recreatief gebruik.

Artikel 2. Toepasselijkheid Huurvoorwaarden

De reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten met en diensten van de verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 3. Reserveren

3-1. De overeenkomst komt tot stand tussen de huurder en eigenaar.

3-2. Door verzending van het boekingsformulier via de website, de telefonische opdracht of een aanvraag per e-mail komt de overeenkomst tot stand en verklaart huurder akkoord te zijn met deze voorwaarden.

3-3. Op de overeenkomst is het wettelijk herroepingsrecht (afkoelperiode) niet van toepassing

Artikel 4. Reserveringsbevestiging en betaling

4-1. Iedere reserveringsopdracht wordt door AppartementTenerifeHuren.be bevestigd middels een reserveringsbevestiging die per e-mail aan de huurder gestuurd wordt.
4-2. Binnen 7 dagen voldoet u 30% van de huursom alsmede de waarborg. Het restant van de huursom dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 2 weken voldoet u het te betalen bedrag ineens.
4-3. Bij niet tijdige betaling is AppartementTenerifeHuren.be gerechtigd het gereserveerde appartement te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie artikel 5).

Artikel 5. Annulering door huurder

5-1. Annuleringen dienen per email aan AppartementTenerifeHuren.be te worden opgegeven. Dit kan via een standaard emailbericht of via de annuleringslink die de huurder per email heeft ontvangen.
5-2. Bij annulering vanaf totstandkoming en tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 30% van de huursom in rekening gebracht, alsmede de waarborg.
5-3. Bij annulering binnen 8 weken doch 6 of meer weken voor aanvang van de huurperiode wordt 60% van de huursom in rekening gebracht, alsmede de waarborg.
5-4. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledig huursom verschuldigd (zonder waarborg).
5.5. Met annulering wordt gelijkgesteld: verzoeken tot wijzigen van de overeengekomen accommodatie en/of het wijzigen van de overeengekomen huurperiode. De bepalingen omtrent annulering in dit artikel zijn daarmee van toepassing. Indien redelijk kan van deze bepaling en worden afgeweken, zulks ter beoordeling van verhuurder en/of AppartementTenerifeHuren.be.

Artikel 6. Opzegging of wijzing door AppartementTenerifeHuren.be

6-1. Indien gewichtige omstandigheid AppartementTenerifeHuren.be dwingt tot annulering van het reeds gehuurde appartement, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal AppartementTenerifeHuren.be onmiddellijk het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
6-2. Bij annulering door AppartementTenerifeHuren.be vanaf 8 dagen of minder voor aanvang van de huurperiode heeft de huurder bovendien recht op een schadevergoeding van 150, – euro per gereserveerd appartement, indien geen alternatief kan worden aangeboden, c.q. de huurder dit alternatief niet aanvaardt.
6-3. Uitgesloten van punt 6-2 zijn “korte termijn reserveringen”, d.w.z. reserveringen welke hebben plaatsgevonden 5 weken of korter voor aanvang van de huurperiode.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

AppartementTenerifeHuren.be bemiddelt bij de totstandkoming van een huurcontract tussen verhuurder en huurder en is bij de huurovereenkomst uitdrukkelijk geen partij.
AppartementTenerifeHuren.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
-Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze appartementen;
-Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en om de accommodatie van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat opbrekingen en bouwwerkzaamheden rondom de accommodatie;
-Het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan AppartementTenerifeHuren.be afhankelijk is, nalatig blijven;
-Kennelijke fouten of vergissingen op de website van AppartementTenerifeHuren.be of andere kennisgevingen, waaronder onjuistheden in teksten en foto’s afkomstig van de huiseigenaren.
-Ongevallen in of om de accommodatie.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder, behalve het verlies van de waarborg, aanvullende kosten worden doorberekend.

Artikel 8 Gebruik accommodatie, aantal personen en huisdieren

8-1. De huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en uitsluitend gebruik van de accommodatie te maken volgens de door de eigenaar/beheerder en/of AppartementTenerifeHuren.be verstrekte gebruiksinstructies.
8-2. Alleen de personen die bij boeking zijn aangemeld zijn gerechtigd gebruik te maken van de accommodatie. De website vermeldt het maximaal aantal personen dat in de accommodatie mag overnachten. Indien zonder schriftelijke toestemming het maximum aantal personen wordt overschreden kan dit leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Het is alleen onder voorwaarden en na schriftelijke toestemming van AppartementTenerifeHuren.be toegestaan de accommodatie te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals foto- of videoreportages. Ook voor het houden van privéfeesten, zoals bruiloften en recepties, is schriftelijke toestemming van AppartementTenerifeHuren.be benodigd.
8-3. De huurder dient zich te houden aan de aankomst- en vertrektijden zoals die op de website en in de elektronische communicatie zijn vermeld. Bij aankomst of vertrek op andere tijden dient contact opgenomen te worden met AppartementTenerifeHuren.be. Eventuele kosten voortvloeiend uit afwijkende aankomst- of vertrektijden komen geheel voor rekening van de huurder.
8-4. Huisdieren worden niet toegestaan in de appartementen.
8-5. De huurder verbindt zich ertoe om de internetconnectie in het appartement niet te gebruiken voor eender welke illegale doeleinden zoals o.m. illegaal films of software downloaden, illegale content verspreiden, … De huurder gaat uitdrukkelijk akkoord dat elke gerechtelijke verantwoordelijkheid betreffende het internetgebruik en daarmee gepaard gaande (gerechts)kosten ter zijner laste zijn.

Artikel 9. Klachten

9-1. Eventuele klachten moeten binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode gemeld te worden bij de lokale contactpersoon. Klachten welke redelijkerwijs niet kunnen worden geconstateerd binnen 24 uur na aankomst, dienen onmiddellijk na constatering daarvan aan de lokale contactpersoon te worden doorgegeven. Deze zal al het mogelijke doen om de klacht op korte termijn te verhelpen. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij AppartementTenerifeHuren.be worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.
9-2. In ernstige gevallen dient u tevens direct, vanuit uw vakantiebestemming, contact met de lokale contactpersoon op te nemen. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier.
9-3. De huurder dient AppartementTenerifeHuren.be te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstellingen. Het zelfstandig betrekken van een andere vakantiewoning dan door AppartementTenerifeHuren.be aangeboden, c.q. het verlaten van de gehuurde vakantiewoning, doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.
9-4. AppartementTenerifeHuren.be is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

Artikel 10. Annuleringsverzekering

10-1. Deelname aan een annuleringsverzekering bevelen wij aan, óók indien u op korte termijn reserveert. U kan hiervoor terecht bij uw verzekeringskantoor.

Artikel 11. Algemeen

11-1. Lees vóór u reserveert ook de belangrijke algemene informatie over de appartementen bij de voorwaarden op onze site. Deze informatie is onverbrekelijk onderdeel van deze reserveringsvoorwaarden.